<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Mkhə nəŋkɔ́ mtɔ nə́ gwya tsə́

Uploaded 2 years ago | Loading

Mmə́yaʼ pú a mtətâʼ bə́ kwaʼ pəpɔ́p gwyatsə́ tə tíŋnyə̂ síŋ ó lə pə́ wə́, nə̂kə́lə́ wâp mpfaə́ pó mshʉɔ́ tsə́. Ba mcwəcwə̌ fíŋ nə́ pɔ̂p mhʉɔ̌tsə́, daʼgaə́ gɔ́m teʼ gɔ́m nə́ tomâtə gə́ shû tə shyə́ nə́ sɔ́k. Boʼyɔ̂m pətsʉ́ʼcâʼ fə hwə pɛstisîdə nə́ bɔ́mtə́ pótsə̂. Hwə̌ nə̂ tʉɔ ŋkáp bíŋ bə́ taʼ ywə̂ cwəpuŋ nə́ nə̂ntʉɔ pətsʉ́ʼcáʼ, pəpfaə́jap ba nə́ gèŋnyə̀. Pə́ po lə̂ khə nə ŋkɔ́ mtɔ nə́ bɔ́mtə́ gwyatsə̂ mɔ́.

Current language
Ghomala
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors