<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nthowa za chilengiwa zakovwira kuwa na nkhuku za umoyo uwemi

Uploaded 1 year ago | Loading

Maji ghakubinkha, malo ghakubinkha, na chakulya chambula kwenelera, vikwambiska matenda ghanandi ku nkhuku. Phyerani mu chitupa cha nkhuku nakufunyamo matinginyoli na chakulya icho chataikila dazi lililose. Komani ma jeremusi mu maji pakuwikamo turmeric powder panji potassium permanganate. Nkhuku zilyeseni chakulya chakwenelera. Yikanimo adyo panyake hanyezi mu chakulya cha nkhuku kuti muzithaske kumatenda. Mahamba gha mankhwala gha chiboyi ghakali ghakovwila kuchimbizga uzukuku na tunyake tose twakuluma nkhuku. Komani njoka za mnthumbo za nkhuku pakuzimweska mafira gha papaya. Thaskani nkhuku ku kuchepa kwa kasiyamu pakuzipa layimu na vikhokho vya masumbi vakuswa. Kakani ka mpukutu ka mahamba ghakunukhira mu chitupa cha nkhuku. Kunukhira kwake kukuchimbizga mphanthi na tunyake tose.

Current language
Tumbuka
Produced by
Atul Pagar, ANTHRA
Share this video:

With thanks to our sponsors