<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Bʉɔ̌ tsʉ̂ʼ pǒmshʉɔ̂ sɔ́k

Uploaded 1 year ago | Loading

Po wím gwya yle â yə ntʉɔ lə, nə́ŋ gə́ mgúŋne gwɛ́ a santíméta 15 nə́ khʉ́ʼtə e. Ka po tsə̂ mbɛ myə́ yɔ́m, ka po nə́ŋ biŋ núʼnyə́ teʼ, takpôʼ bə á gɔ sak sak ghɔ thə́ nə́ŋ ŋɛ́, bé a nê bóʼ cwə nə́ kwa ntʉ́. Po lə́ myɛ́bɛ kle myɛ̌ŋkʉɔ́ kə myɛ̌ kə́ lə̂ mpfɔ́ptə́ nə́ bɔ́mtə́ pósɔ́k nə̂ nam pú a bə̀ŋ gwyə́. Po lə́ khə filɛ̂ ŋkɔ mtɔ nə́ sam tsʉʼ nə́ bɔ́mtə́ mtɔ nə́ pfaə̂ mshʉɔ́tsə́. Po nə̂ kwa pǒsɔ́k ntʉ̂ bə á kùʼ. Shʉɔ̌tsə́ tsyə ntʉɔ â bə á puŋ nə́páʼ á sɔʼ yám pəpúŋ lə.

Current language
Ghomala
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors