<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Bʉɔ̌ sê pǒ kəluŋ gə́ ŋkədé

Uploaded 1 year ago | Loading

Po cyə́ m nə́ mŋkuŋ kəluŋ gə́ pó kəluŋ tə á yɔ́m, cʉ́ʼ nə́ cwɔ̂ʼ taʼ mû kəluŋ ntʉ́ dǒ é. Po lányə́ nə́ pə̂ də́ və pəláʼ jwə́ mcwəcwə nə́ mŋkuŋ kəluŋ á pə́ pəpúŋ, nə́ŋ jáptə́ ntʉ́m tsʉʼ nəsé bə pǒ níŋ fʉfʉʼ mpələ́ŋ ntʉ́m ó a pə́ wə́ mímnyə́. Pə́ taʼ ŋkuŋ kəluŋ ntʉɔ yaə̂muʼ há pǒ mgákgâk kəluŋ bí po gwɛ́ a 50 myə pə́ mŋwə́ pʉə́ nə́ pə̌ po nə̂ gɔ́ gó ntʉ́ lə.    

Current language
Ghomala
Produced by
Alcide Agbangla
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors