<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Umushili usuma nobusomboshi bukalamba nomufundo wacikaya

Uploaded 1 year ago | Loading

Sankanyeni utushishis tusuma ukufuma mumatuka na molashi namenshi, elyo muleke fisase pamulungu umo. Kuti mwaipangila mwebene umuti watushishi tusuma. Kuti mwasansha umuti lilya watendeka ukubomba namenshi nokubomfya kufilimwa ifili fyonse, ukwabikila imbuto nangu ukuwamya umushili. Ukupitila mukucita ifi muka kwata ubusomboshi ubukalamba, ubusuma kabili ubwabula utushishi na malwele.

Current language
Bemba
Produced by
Rezaul Karim Siddique
Share this video:

With thanks to our sponsors