<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Gbadé kpó klwekun kpó dǒ ɖó kpɔ́

Uploaded 1 year ago | Loading

Nùdúdó e ɖo ayikun hwanmɛ, kwlekun ɖɔhun lɛ́, nɔ́ glɔn azotu e ɖo jɔhɔn ɔ́ mɛ e bo nɔ jó é nú ayikungban. Nú é dǒ kwlekun do kpɔ xa nùdúdó ɖěvo ɔ́, fi e ɖɔ tɔn lɛ́ kple gǒ ɖe e nɔ́ jo azotu e nyi nǔ vivɛna e, nú nùdúdó ɖěvo nɛ ɔ́. Ɖɔ̀, ama abi atínkàn kwlekun ɔ́ tɔn ě kpoɖo gle ɔ́ mɛ lɛ́ bǐ wɛ nɔ nyi nùɖúɖú nú ayikungban ɔ́ bo nɔ blo é ɖo.  

Current language
Fon
Produced by
NASFAM
Share this video:

With thanks to our sponsors