<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nomba filemoneka

Uploaded 3 years ago | Loading

Ubusomboshi bwa fyakulya mu mabala yaba namayo kuti bwafika kuli 30% nga twaposa amano ku mulinganya pakati kaba namayo elyo naba shibantu, mukulolesha pali iyi milandu, Ukukabila kwa masambililo, inshila kufuntwilamo ubulimi nefishinka, ukukwata impanga, ifikabilwa mubulimi ne ndalama, elyo nokutwala ku mishika. Ili lyashi likumine abafwailisha ifishinka, utubungwe twa buyantanshielyo naba bomfi bamona pa bulimi.

Current language
Bemba
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors