<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Yàkà kɔ̃susun yankubu

Uploaded 1 year ago | Loading

Ma sa kpĩa sa yakàsù dam kamia, ya koo dewà nù maà nù wure mɛ̀ sa ràa kà nì yĩyɔ (50%). Ǹ mɛn nà, bera mi gia n weenɛ bɛsɛn dàakàri yù wura bɛsɛ gbèe wukòbu. Fìtìo yèni ya bɛ̀ɛ sɔ̃ɔsimɔwà mɛ̀ kà mɛ̀ i ko ko , i kà yàkà kɔ̃susu dam kamia.

Current language
Bariba
Categories
Produced by
AfricaRice, Agro-Insight, IER, Intercooperation, Jekassy
Share this video:

With thanks to our sponsors