<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Bʉɔ̌ pî mghê cwə̀pùŋ

Uploaded 2 years ago | Loading

Nə́ ghənwə nə́ mghê cwəpuŋ kwaʼ pəpúŋ fíŋ nə́ ghə tsə́dəmne kwɔ́ʼ 50% tə ntwɔ́k. Â ywə́ yə â gə tə́ dzʉ̂ʼcǎʼ pə́ gɔ cɔ́k tsə́ nə́ lə. Ciŋnyə shyəcyə yə̌ŋ wə́ dáʼtə́ wɔ́pkə páʼ pə́ pə ghə̂ tə́ bí mghê cwəpuŋ tə á kwítə lə.

Current language
Ghomala
Categories
Produced by
AfricaRice, Agro-Insight, IER, Intercooperation, Jekassy
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors