<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ukutyala ngokutshintshana nelegumes

Uploaded 10 months ago | Loading

iLegume zubalulekile kutshitsho zityalo, kuba luphungula ukhula kwaye lityebise umhlaba ngokongeza ibacteria ezongeza initrogen emhlabeni. ukuqiniseka ukuba umhlaba wakho unebacteria elungileyo ungathenga wongeze irhizobium bacteria. iRhizobium bacteria ihlala iminyakakumhlaba wakho awudingi kuyongeza qho xa utyala ilegume.

Current language
isiXhosa
Produced by
Nawaya
Share this video:

Related Videos

How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors