<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kujata mubunji tuuka tu sinya michelo iligwa

Uploaded 1 year ago | Loading

Ma Pheromones  alakwelelezya akugwasya kujaya tusankwa, aboobo tatukonzyi kuswaangana atusimbi. Alimwi akaabo kakuti tatuswaangani, tuuka tusimbi tatukacikonzyi kutula mayi.  Kuti kube kukwelelezya akujaya  tuuka tusankwa kubelesya pheromone,  cilayandika kuti mubelesye zyakuteezya kutegwa mukwabilile michelo yanu kuzwa kumvula. Zimwi zyakuteezya tuuka zilasambalwa muzintoolo, pele mulakonzya kulibambila zyanu nobeni.

Current language
Chitonga / Tonga
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors