<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nthenda ya vikhawu, ya kodi-kodi

Uploaded 3 years ago | Loading

Nthenda ya kodi-kodi ya vikhawu yikuwezgera nyuma vuna. Mungayimanya pa mahamba agho ghali na madontho gha kubiliwira pachoko na yellow. Bulawula mutuwa ndiyo wakuthandazga nthenda iyi. Nthenda iyi njakuchizgika yayi kweni njakugegeka. Pakugega nthenda iyi, gwiriskani ntchito mbuto zambura kukoleka na nthenda. Chakuzilwa chomene, tikwenera kupanda mbeu zakukhomezga ku matenda.

Current language
Tumbuka
Produced by
Songhaï Centre
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors