<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Matala gakumalana ni membe mu itela yayisogosi

Uploaded 1 year ago | Loading

Membe sya mu yisogosi sikusyatajila mandamda mu yisogosi. Membe jimpepe jikusyatajilaga mandanda gakwana 100 gakusasyukaga mbisu nikulyaga mango yisogosi yetu, naga ngitutenda kandu, membesi sisyawelekana mwakatema nikonanga mgunda osope.Ndawi syosope tukamulisye matala gakulekangana lekangana sawu itenga, Nyambo, kulolechesya kuti mumgunda mwawo mwana mbamba syechejewu nambosoni kusilila yisogosi yosope igwile pasi kuti amalane ni membe syechejewusi.

Current language
Yao
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

Related Videos

With thanks to our sponsors