<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nthowa zakumalirana na membe za muvipaso

Uploaded 1 year ago | Loading

Membe izi zikutayira masumbi muchipaso. Membe yimoza  yikutayira masumbi ghanandi agho ghakuzgoka mpholozi nakulya chipaso mkati. Usange mundachitepo kanthu mwaluwiro membe izi zikwandana nakunanga vipaso vinu vyose. Nyengo zose sazgani nthowa zakumalana na membe izi :  Payikani vipingo ; Gwiriskani ntchito nyambo; Chiskani nyerere ziswesi ; kweniso Wundilani vipaso vyakuwa pasi.

Current language
Tumbuka
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors