<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Dãà marùm sɔnɔsun tabu

Uploaded 1 year ago | Loading

Dã̀a marùm sɔnɔsu su rà sɛ̃awà dã̀a marùm sɔɔ. sɔnɔ teò ga koo kpĩ gù sɛ̃a ke ǹde wùnɔbù wùnɔbùbà, sɛ̃a yera ya rà kɔ̀kɔ̀ kpìkùbunu gɔsie nì nu rà dã̀a marùm  mɛn sɔɔwɔ̀ dì.Ma sa ǹ gãanu kue, sɔnɔ sis u koo dabìawà migum migum kpa sù bɛnsɛn dã̀a marùm mɛ sanku kpuro. I n dà busi dabìru kà sɔ̀mbùru kò : •Yìnin kpĩìu ; •Tàaban kpĩìbu ; •I sarosu swaa kuo, kpà I dã̀a marùm mɛ̀ mu wɔsuka kpuro dɔɔri i sike

Current language
Bariba
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors