<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Swɛ̃ɛ su wa su di, dĩanu su swɛ̃ɛ wɛ̃

Uploaded 1 year ago | Loading

M̀ba ba sokumɔ nim gɛrèru, yen biru m̀ba sɔ̃na n kà weenɛ bù nim gɛ̀renù seesia ?Bangalàdɛɛsìn gbèe wukòbu ba koo sun sɔ̃ɔsimɔ mɛ̀ ba rà kà yɛɛ tè sɔɔ ba ben yɛnusun swɛ̃̀ɛ sabùwan nim nɛnùsìnɛ, kà yèn sɔ̃ n kà weenɛ bù swɛ̃̀ɛ yi dĩa soseru wɛ̃ yù wa yù kpɛ̃a.

Current language
Bariba
Categories
Produced by
Agro-Insight, Countrywise Communication, Digital Green, IRRI, NARC, Shushilan
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors