<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Bonu kà yã̀anun nukù wɛɛn baràsìabu kà dã̀a yè ba rà kà bɛkie

Uploaded 1 year ago | Loading

Fìtio yèni sɔɔ ɛ̃ndùn tem gɔri wirun yɛɛ sabòba ba koo sun yɛ̃ru sosìya su kà gia mɛ̀  wasin kɔ̀kɔ̀ ni nu rà kà dɛrii yã̀anu kà bonu sɔɔ. sa ko kpàm wa mɛ ba rà kà busi gɛɛ bàrà ni yanku kpà bù sabè ni nɔɔ̀ri kà yasansi  gabu bè ba ǹ sɛ̃

Current language
Bariba
Produced by
Shanmuga Priya
Share this video:

With thanks to our sponsors