<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kutebula, kuyanika alimwi akuyobola mpilibili

Uploaded 3 years ago | Loading

Balimi bazwa mucisi ca Malawi nkocili kumusanza bakabaa nzila zyakutebula, kuyanika alimwi akuyobola mpilibili. Kutegwa kumaanza kakutacisi, balabelesya nzila zyinji. Penzi lipati mwamana kuzyiyobola mpilibili mume nkaambo eeci inga capa kuti mpilibili zyanu  zyivwunde akubamba cintu cikola citegwa Aflatoxin . Kutegwa eeci citacitiki, mutani kuyaniki mpilibili zyanu mucipepa mwalo munga mwaba mudumu.

Current language
Chitonga / Tonga
Produced by
NASFAM
Share this video:

With thanks to our sponsors