<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Yɛ̃ɛkun sɔɔribu, yen keebu kà yen sìka yiibu

Uploaded 1 year ago | Loading

Màlàwin gɔri wirun gbèe wukòbu ba kookoosu gasu swĩì ba rà kà yɛ̃̀ɛku sɔri, bù kà yè kewe, bù kà yè gɔsi kpa bù kà yè sìka yi. Busi dabìra ba rà kà sɔ̀mbùru kò bù kà yɛ̃ɛkun yasuubu ben nɔma sɔɔ yanku. Bɛn yɛ̃̀ɛkun wɛ̀rɔ gbiikò yen sikà yiibu sɔɔ yera kàkoru, dòmi tera ta rà de yu nikièra kpa yu gàma kɔ̃sa dom yɛmia ba sokumɔ aflatoxine.  Ǹ mɛn nà i kù bɛn yɛ̃̀ɛku sìka yii takàlla saakìbà sɔɔ, dòmi yen tìi ya koo kpĩ yù kàko te koosia sɔɔwɔ̀. 

Current language
Bariba
Produced by
NASFAM
Share this video:

Related Videos

How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors