<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ukusombola, ukumika no kusunga impilipili

Uploaded 3 years ago | Loading

Muli ili lyashi twalasambilila pafyo twinga sombola bwino. Ukumika,Ukupatula,Noku sunga kwa mpilipili.Natubale tuloleshe pa nshita yalinga iya kusombola.Ukulingana nenshita elyo no musango wa mpilipili, kuti mwasombola panuma yamyeshi ine  nangu isano. Lelo impilipili tashipila pamo.

Current language
Bemba
Produced by
NASFAM
Share this video:

With thanks to our sponsors