<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Su sosàn gàsàru ko

Uploaded 1 year ago | Loading

Fìtìo yèni sɔɔ, sa ko wa mɛ̀ ba rà kà sòsa gàsàru kò tù kà gea wure. A kà sòsa gàsàru ko tù kà gea  wura, yen sanum mu sãawà mi nɔ̀baatia mɛ̀ kaa sĩi : i sòsa kasuo, i yè saro, i yen bin geenu gɔsio ; i sòsa bin ni wasìo nim mɛ̀ mu dɛɛre sɔɔ kpà i n mɛ̀ kɔsimɔ kiri kiri. I kà sosa ye doò  sɔnɛ̀ɔ bu nam̀, i yen bom wĩɔ kpà i mɛ̀ gbìsìsìa. I de bom mɛ mù ye kpà i gàsa te gɛria

Current language
Bariba
Produced by
DEDRAS
Share this video:

With thanks to our sponsors