<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Yabonun sɔrìbu kà nin sìka yiìbu

Uploaded 1 year ago | Loading

I n dà yabo kpɛnnu sɔrì sɔ̃ɔ yìru kà sɔ̃ɔ yìru nu sere tɔkii ko. I n dà yabo piibunu dèri tɔ̃ɔ kpaàru isere nì sɔrì. Ma I yabo nì nu tɔkii kua deri dã̀a sɔɔ, ya yabo dã̀a ten dam kpeewà kpa yu yabo kpaa nì nu ko raa kura biru wesìa. Yabo koo tè bar à kà wobùru sɔri ta rà n tie ta n marùmɔwà sere tù kà suru nɔ̀baàtia girari, ta kun kɔ̀kɔ̀ru due ten  marùm tìi mu kun mà kɔ̀kɔ̀rù due. Ba kook pĩ bù yabo bìrenu sìka yii yàsuma ìta tem sãaran fìrìgo sɔɔnu kun sankire. Bà n yabonu mura m ba nì keewa saàrɔ ba kook pĩ bù nì sìka yi wɔ̃̀ɔ gìra nu kun nɔnù kɔse kpà nin yàrùfàanin gam mu kun kà woo doonɛ.

Current language
Bariba
Produced by
AMEDD
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors