<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ukusombola nokusunga umulembwe

Uploaded 1 year ago | Loading

Somboleni umulembwe ilyo papita inshiku shibili, pakutila taukosele. Lelo sheni utunono pakwisa sombola panuma ya nshiku shibili. Ngamwasha umulembwe uku kosela ku cimuti, ulapoka amaka yacimuti nokulesha umulembwe ukutwala. Icimuti ca mulembwe ico basombolako ukubomfya umwele cilatwala ukufika kumyeshi mutanda ukwabula ukukwata amalwele. Umulembwe uubishi wasungwa ukufika kumilungu itatu  mu mutondo ukwabula ukonaika. Ilyo mwaputaula nokukanika umulembwe mucintelelwe, kuti mwausunga pamwaka nokusungilila umulyo nelangi lyauko

Current language
Bemba
Produced by
AMEDD
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors