<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Uku fwaya inshila ya kupwishishamo utushishi twa fumbe fumbe

Uploaded 2 years ago | Loading

Ukusansa umuti wa tushishi kwalikosa umutengo ilingiline takupwisha utushishi. Tandalileni mwibala lyenu imiku ibili mumulungu pa milungu iya kubalilapo mutanda kabili ipayeni amani no twana twa tushishi kuminwe. Cikankala ukulapitamo mwibala lwenu ukabula ukulapitamo tamwakakwate ubusomboshi busuma.

Current language
Bemba
Produced by
Agro-Insight and FAO
Share this video:

Related Videos

How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors