<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Tikupenja tuvibungu twakukozgana na ntchembere za ndonda

Uploaded 5 years ago | Loading

Kupopera mankhwala nkhwakukhumba ndalama ndipo kungamazga  chara tuvibungu utu.Mwendere munda winu pamasabata yankhondi na yimoza zakwambilira ndipo mukome tuvibungu utu tose  na masumbi na mawoko .Ntchiwemi kwenderanga munda winu chifukwa para mukwendera cha muzamuwevye vakukolora  paumaliro pa vyose.

Current language
Tumbuka
Produced by
Agro-Insight and FAO
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors