<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Bʉɔ̌ lê bíŋ jwə́tə́ mcwətə tətə́m

Uploaded 1 year ago | Loading

Mhwə dɔ̂k ŋkó ŋkáp a lə nə́ŋ bə́ dóʼnyə́ jwə́ mcwəcwə tətə́m tə ó ghə̂ gaə̌ píŋ. Po pə́ sháʼ gô yɔ mcʉ̌m bʉə́ nə̂ gapdzʉ́, nə̂ dəŋdzə mgap ntɔkɔ́ jʉm páʼ pú dzə ywə́ lə. Po yɔ̂ kɔm mbəm mcwəcwə po lə̂ bû mɔ́ bú hwə nə́ dzaʼtə wáp. Ǎ puŋ nə́ zhyə̂ bə́yə mcwəcwə̌ gó po á, nə̂kə́lə́ pó pə́ tə zhyə̂ bə pə́ mcwəcwə fâʼ nə́ po tə po lə tí də́ sɔmywə́ də̀m nè.
Current language
Ghomala
Produced by
Agro-Insight and FAO
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors