<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kupita nchisakula yiwungu ya chilendo

Uploaded 1 year ago | Loading

Kupopela mteka kwakudula soni kwangakamuchisya. Mjendele mgunda wenu kawili mlungu uli wose kwa milungu nsano na umo mli mkuwulaga mandanda ga tuwunguto ni yala. Kuli kwambone kusakula tulombotu ligongo naga kulepela ngamgowola yejinji.

Current language
Yao
Produced by
Agro-Insight and FAO
Share this video:

With thanks to our sponsors