<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ukutanda Kanyense

Uploaded 2 years ago | Loading

Utulimwa twakanyense tukabila umushili uusuma nomufundo wacikaya. Mumainsa, sansuleni imputa shakanyense pakutila imishila taibolele. Ngacakuti mwabomfya imbuto ishisuma, mukabomfyafye imbuto ishinono pantu shonse shikamena. Kanyense ilafwaikwa incende pakuti ilepema. Taifwaya ukuipalamika. Bikeni utulimwa twakanyense mu mumishilwa ukufika nakuli 10cm. Kabili imbeni utulindi ukufika na kuli 1 cm.

Current language
Bemba
Categories
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors