<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ukusunga imbuto sha nyangu

Uploaded 3 years ago | Loading

Ukusankanya ifilimwa nama legume, ninshila imo iyakupwishimao icani ca striga nokuwamya umushili. Lelo ukusunga imbusto sha legume ishisuma kwakwata amafya yabili. Pakubala imbuto ukonaika, elyo kabili abantu abengi, balitemwa ama legumes. Natumfwe ku balimi bamo mu calo ca Ghana.

Current language
Bemba
Produced by
Agro-Insight, CBARDP, Countrywise Communication, ICRISAT, SARI, Technoserve
Share this video:

With thanks to our sponsors