<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Storing cowpea seed

Uploaded 7 years ago | Loading

Fʋ ya’a bʋd bɛŋaa gɛndig ki nɛ Kawɛnna nɛ naga ni bɛɛ bʋti baa lɛtid taab, li kɛtnɛ ka teŋ la mɔr kʋ’ʋlim, bɔzugɔ bɛŋa la zaŋidnɛ kʋ’ʋlkanɛ bɛ pɛbisimin la niŋid teŋin. Fʋ ya’a bɔɔd ye fʋ bʋd bʋnbuuda kɔn’ɔb kɔn’ɔbi lɛtid bɛɛ fʋ bʋd ki bɛɛ naga ka li’is bɛŋa, asɛɛ ka bɔ bʋmbʋʋd sʋma.Bʋnama ayi’ kɛ ka li tɔi nɛ tinamɛ na digil bɛŋbʋʋda.Yiiga, li tun’e niŋ ka ba kʋ yii. Ayi’ daan, ka tinamɛ ti kɔn’ɔ kɔn’ɔɔ nɔŋ bɛŋaa.

Current language
Kusaal
Produced by
Agro-Insight, CBARDP, Countrywise Communication, ICRISAT, SARI, Technoserve
Share this video:

With thanks to our sponsors