<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nulaå striga eåe

Uploaded 7 years ago | Loading

A eâ feroo ka fo vô a striga ane fo nuure kyâ ka a boå eå bie a yaare paale a zie zaa a saa a bonkoôre bare ka a koôbo wagreå la wa ta. A de nuure vône eâ môlô ka a striga wa e fee lâ a koôbo zie poô, a zuiå tu sobi tââtââ a veå ka a striga sige, a seå åa bonkoôre bore laåtaa bee ka fo maå bonkoôre naå wôå yuoni kaå wanna ko bara kyâ leâ bore a mine kaå kyâ eå bonpoôrô kuoloå. Koôrebo naå yi Nkalakala koraa naå be Tanzania poô manne wuli te la bonna banaå zanne a ba kobo yâlâ sakuure poô.

Current language
Dagaare
Produced by
Agro-Insight, ICRISAT
Share this video:

With thanks to our sponsors