<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kamulana pakulimbana ni chikungulu

Uploaded 1 year ago | Loading

 Ili yakusosekwa mnope kutyosya likonde nkanilisogole ni kwenela. Naga ili yakusausya, pungulani chikungulu pa kutaga manyowa, kupanda mbeju jakulekangana chaka chilli chose, kapena kupanda mbeju jakulekangana ndawi jimo mpela ngunde. Pa kuwanganya matala gesopega, kuchuwila kwangapeleka masengo mnope. Alimi ku Tanzania ni ku Mali akamulene makono kumasya chikungulu pa kuchuwila. Kamula masengo mpela musi ikamuchisye kuti chikungulu chikajenela mmigunda jine.

Current language
Yao
Produced by
Agro-Insight, ICRISAT
Share this video:

With thanks to our sponsors