<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

La pɛ dɔŋɔ lɛ a giri saka

Uploaded 7 years ago | Loading

Sinii deeŋ lɛ, la jaŋ gʋnnɛ wɩaa a mʋ tɩgɛ wɩalɩŋ sɩ tɩɩ ʋ ŋaa sɩɩfɩasɩŋ dɩ la nɛ pɛrɛ hɩhɛ la kɩaa ma, la pɛ kɛŋ nɩsɩŋ chuchuri saka.Wɩɩ-la sɩ tɩɩ saka wɩaa paala lɔrɛ nɛ, dɩ gentiŋ bala nɛ nyʋa, ʋ jaŋ wuo hɛ biee bʋɩba.Ʋ biee muuro nɛ woruŋ a nagɛ hagɩlɛ-muŋ aŋ biri. Peliŋ jaŋ wuo paaba a pɩsɛ koo lɩɩŋ sɩɩ pɛllʋ. Koo dɩ pʋsʋŋ nɩɩ dii, koo dɩ ʋ nɛ digi ku-doho.

Current language
Sisaala
Produced by
Agro-Insight, ICRISAT
Share this video:

With thanks to our sponsors