<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Timati lɛ́ hɛn ganji kpó yɛyi kpó

Uploaded 10 months ago | Loading

Mi gbɛ timati mitɔn lɛ́ sín atínkɔ ɔ́, ye sɔ na sixu nɔ́ fɛ ɖi lěe ye ɖe gbɔn ɖ’atinkɔ e ɖɔhun ǎ. Mi ná bló nǔ ɖe b’ɛ na nyɔ ɔ́, e jɛn nɛ ko nyi ɖɔ mi ni zan walɔ ɖagbe éé na d’alɔ mi bɔ timati lɛ́ ma na yawu gble ǎ e lɛ. Mi na mɔ timati ɖagbe bo sa ɔ́, timatigbigbɛ ji wɛ e nɔ bɛ sín, bo nɔ sin gbigbɛtɔ lɛ́ wu. Nǔ mi tɛnkpɔn bɔ timati ɔ́ ma xo akpa ǎ ɔ́, e na nyɔ.

Current language
Fon
Produced by
Countrywise Communication
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors