<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Suoya kɔn’ɔb kɔn’ɔb banɛ ka ti na dɔlis ka nyaŋ wauŋ

Uploaded 8 years ago | Loading

Amaa kʋ’ʋlim ka’alim nɛ wauŋ kɛnɛ ka ba pʋ lɛn maan sʋ’ʋm.Sini kaŋa ni, ti na gɔsnɛ wauŋ kanɛ sa’amid ki nɛ naga yɛla. Bɔzugɔ, li sa’amidi banɛ galis.Wauŋ kanɛ puum an wiigʋ la bɛnɛ teŋ banɛ bɛ ti gbauŋ sabʋlʋg ya-dagɔbʋg, ka banɛ puum an dɔnbʋʋlʋm la bɛ Afirika tembanɛ kpɛlim la.

Current language
Kusaal
Produced by
Agro-Insight, ICRISAT, UACT
Share this video:

With thanks to our sponsors