<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Bʉɔ̌ maʼ jwî bwɔʼ nə́ pɔpə́

Uploaded 1 year ago | Loading

 bə á puŋ nə́ faʼ pəpúŋ bə́yə ô nə̂ŋtsə́ lə, nə̂kə́lə́ pê bə́ nə́ dó. O fâʼ pəpúŋ, bə pǒ bwɔʼ pû gɔ pə́ pəpúŋ nə́ŋ tsə́ vəŋ pó pyə pə́ o fîŋ wáp a hâ ŋkǎp bû teʼ lə.

Current language
Ghomala
Produced by
Songhai
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors