<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ukubyala noku kusha Sesame

Uploaded 3 years ago | Loading

Abalimi kuti bashitisha imbuto sha Sesame nokupanga ubukumu.Mu Africa, ubulimi bwa mbuto sha Sesame bulekulilako ukulingana nokukabila.Ilingi line ubusomboshi bwa Sesame bulacepa pantu ukutanda pakubyala kula lenga ifilimwa ukupalamana sana. Ukutanda kulalenga umulimi ukukana bomba bwino   mwi bala.Kwaliba inshila ishinga mwafwa, Kuti mwabyala mu milongo nokufumyamo shimo, Ici calosha mukucefya impendwa mu kalindi kamo.

Current language
Bemba
Produced by
MOBIOM
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors