<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nə́ nîŋ mjʉjʉ gə́ dzə́ jɛ ŋkím wáp kwyə́ buŋ

Uploaded 11 months ago | Loading

Pətsʉ́ʼcâʼ dóʼnyə́ níŋ pə̂ kəkəm gə́ pɔ́pdzə́ jɛ nə̂kə́lə́ wâp dóʼnyə́ ŋkwyə́.  Pû bə́ gɔ́ níŋ mnɔm jɛ a pûŋ gaə́ pú cí pyə wáp puŋ lə. Po pə̂ gɔ́ níŋ mjʉjʉ kə dzə́ jɛ po hâ ba cəŋ tsyə mpəloteyînə̌ yɔ́m nə́ á bí pú nə́ mŋwə́ 3 kə mŋwə̂ 6 lə̂. Á gɔ tə́m jʉm cəŋ ntʉɔ tsyə pó gɔ nəkím mnɔm pɔ́ á po píŋ dé tə̌ tsʉʼ yə wâp shwə́ nə́ á pə́ dɔ́. Po swópsyap nə́ pú bíŋ bə́ byáp mŋwə́ tá há hwə mcwəcwə vɛmʉfʉ̂zhə bí pú tə́ wáp pə́ nə́ nə̂ntʉɔ̀.

Current language
Ghomala
Produced by
Practical Action
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors